Algemene voorwaarden
en
Huisregels

Toegankelijkheid

Om een afspraak te maken bij Fysiotherapie de Oversteek heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. 

Als u zich zonder verwijzing meldt, voeren we eerst een screening uit. Tijdens de screening wordt gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Indien dit niet het geval is, verwijzen we u terug naar uw huisarts.  Indien fysiotherapie geïndiceerd is en u bij ons op de juiste plek zit voor uw klacht, dan volgt een intake en onderzoek.

Intake en onderzoek

Door middel van een vraaggesprek en onderzoek worden uw klachten en het ontstaan ervan zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht. Vervolgens zal samen met u een specifiek behandelplan worden opgesteld. Zo mogelijk wordt er een prognose gegeven van de duur van het herstel. Tot slot worden de vervolgafspraken gepland om de behandeling te starten. Een behandeling duurt 25 minuten. De fysiotherapeut zal in overleg met u bepalen hoe vaak en wanneer de behandelingen plaatsvinden.  Fysiotherapie de Oversteek hanteert ruime openingstijden om zo continuïteit van uw behandelingen te kunnen borgen.

Vergoeding

Fysiotherapie zit niet standaard in uw basisverzekering. Uitgezonderd wanneer u jonger bent dan 18 jaar en vanaf de 21e behandeling bij aandoeningen die voorkomen op “de chronische lijst“. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed waarbij het eigen risico niet wordt belast. Fysiotherapie de Oversteek kan niet zien hoeveel vergoeding of behandelingen u nog tegoed heeft, hiervoor bent u zélf verantwoordelijk. Mocht u een chronische indicatie hebben, dan worden de eerste 20 behandelingen niet vergoed uit het basispakket. Hier dient u zelf voor te zorgen middels een aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit het basispakket. Hierbij geldt wél het eigen risico. 

Contracten Zorgverzekeraars

Wij hebben contractafspraken met alle grote zorgverzekeraars en hun dochterondernemingen. Bij voldoende aanvullende verzekering declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt aan ons vragen of uw verzekeraar bij ons is aangesloten. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de gekozen aanvullende verzekering en dus de dekking voor uw behandelingen. Bent u niet of onvoldoende verzekerd, dan vragen wij u om de behandeling direct nadien te voldoen per pinbetaling.

LET OP: We hebben geen contracten voor JUST LIVE, onderdeel van CZ. Dit komt doordat de zorgverzekeraar te hoge aanvullende eisen hiervoor vraagt waar wij niet aan willen voldoen. Indien u verzekerd bent bij JUST LIVE ontvangt u van ons een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar die mogelijk toch nog een gedeeltelijke vergoeding hiervoor geeft.

Klachtenregeling

Fysiotherapie de Oversteek is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Heeft u een klacht, geef het bij ons aan, dan kijken we graag samen naar een oplossing!

Of kijk op www.kngf.nl

Huisregels

Openingstijden

Maandag 07:00 - 21:00u
Dinsdag 07:00 - 21:00u
Woensdag 08:00- 21:00u
Donderdag 07:00 - 21:00u
Vrijdag 07:30 - 18:30u
Weekend gesloten

TARIEVEN 2024

Reguliere zitting fysiotherapie €40,95
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie €76,50
Intake en onderzoek na verwijzing €60,95
Uitgebreide medische rapportage (letselschade) €79,00
Toeslag aan huis behandeling €15,00
Medisch Sporten (10x) €145,00
Echografie €69,00
Indien u niet minstens 24 uur van te voren een geplande afspraak annuleert, behoudt Fysiotherapie de Oversteek het recht de behandeling 100% aan u door te belasten.
Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd vragen wij u na behandeling direct de betaling te voldoen via pin.

Privacy Policy

Fysiotherapie de Oversteek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Fysiotherapie de Oversteek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy Policy

Fysiotherapie de Oversteek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Fysiotherapie de Oversteek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Fysiotherapie de Oversteek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie de Oversteek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; – Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training; – …Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – De behandelovereenkomst of abonnement; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres; – Geslacht; – Geboortedatum; – Gezondheidsgegevens; – Verzekeringsgegevens; – BSN; – ID of paspoortnummer; – …. 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Oversteek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie de Oversteek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– Verwijzing; – DTF 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres; – Telefoon; – AGB; – …. 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Oversteek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie de Oversteek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres – Woonplaats – Telefoonnummer; – E-mailadres; – …. 

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie de Oversteek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Oversteek de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Woonplaats; – AGB-nummer; – BIG-nummer; – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Geboortedatum; – Salarisgegevens; – Kopie ID; – BSN-nummer; – Bankgegevens; – …. 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Oversteek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD); – Het verzorgen van de (financiële) administratie; – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; – Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken; – Het verwerken van declaraties of banktransacties; – … 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU: Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn: Fysiotherapie de Oversteek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

– Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; – …. 

Rechten omtrent uw gegevens:  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen: Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens Fysiotherapie de Oversteek 

Carbatinastraat 3 

6515 GM 

Nijmegen 

info@fysiotherapiedeoversteek.nl 

“Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars”